لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

۳۸ بازديد
 
5 / 5 ( 1 vote )

رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تنها برای افرادی است که زمره استعداد های خشان ورودی خود مقطع کارشناسی قرار گرفته شند . استعداد های خشان افرادی هستند که ورودی خود جز ده صد برتر شند و معدل آنها بسته به رشته تحصیلیشان بین ۱۶ ۱۷ شد . یک نکته مهم و حائز اهمیت مورد استعداد های خشان این است که این افراد ید تحصیلات خود را هشت ترم به پایان برسانند . رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد برای این دانشجویان است . میان رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد برای استعدا های خشان تعداد بسیار زیادی رشته به چشم میخورد . این لیست رشته های بسیاری زمینه های مهندسی ، پیراپزشکی ، کشاورزی و صنعت و هنر نیز موجود است و حتی رشته های بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمام رشته های آنها را بر میگیرد .

نکات مهم مورد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بدون کنکور

میان شرایط رشته های ارشد دانشگاه آزاد برای  پذیرش داوطلن استعداد خشان شرایطی مهم به چشم میخورد که همانطور که گفته شد مهمترین آن این است که نیازی به ثبت نام و شرکت آزمون کارشناسی ارشد نیست و داوطلن ید بین ورودی خود معدل و رتبه لاتری داشته شند و جز ۱۰ صد برتر شند ، البته  دارای شرایط و ضوابطی است که مثلا دانشجو ید همان دانشگاه ادامه تحصیل دهد و رشته ای را میتواند انتخاب کند که مقطع کارشناسی آن فارغ التحصیل شده شد . مورد شرایط کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد میتوان گفت که فقط ده صد ظرفیت به دانشجویان رشته های مختلف دوره کارشناسی ارشد اختصاص داده میشود که البته گرایش های مختلف یک ما رشته را نیز میتوان برای انتخاب رشته   میان رشته های انتخابی خود قرار داد .


بیشتر بخوانید: مشاوره تحصیلی


لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد همانطور که متن لا به آن اشاره کردیم شامل تمامی رشته های موجود دانشگاه آزاد است اما کماکان تنها برای دانشجویان استعداد های خشان است . لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تعداد زیادی رشته گنجانده شده که بصورت زیر است البته رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی ارشد ۶ زیر گروه آزمایشی قرار میگیرند نامهای : علوم پایه ، فنی مهندسی ، دامپزشکی ، هنر ، علوم انسانی ،  کشاورزی و منابع طبیعی که چند مورد را زیر برای شما نام میبریم :

 • زن وادبیات فارسی
 • مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی سازمان های ورزشی
 • حقوق تجارت بین الملل
 • حقوق مالی – اقتصادی
 • شیمی آلی
 • مدیریت صنعتی – مدیریت عملکرد
 • شیمی فیزیک
 • فیتوشیمی
 • شیمی پلیمر
 • زن وادبیات فارسی – ادبیات کودک و نوجوان
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهری

دیگر رشته های موجود این لیست:

لیست رشته های ارشد دانشگاه آزاد بدون کنکور هزاران رشته وجود دارد و به نوعی تمام رشته ها برای استعداد های خشان امکان ادامه تحصیل را دارند . لیست بدون کنکور رشته های ارشد دانشگاه آزاد چندین رشته ذیگر وجود دارد که ما اینجا مختصرا چند نمونه دیگر آنها را نام میبریم که بدون تربیت و شمارش به شرح زیر میشد :

 • مهندسی برق – مخابرات سیستم
 • مهندسی پزشکی – بیو مواد
 • مدیریت ورزشی – مدیریت اماکن و سیسات ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی فعالیت های ورزشی و لینی
 • جامعه شناسی
 • آموزش زن انگلیسی
 • حقوق خصوصی
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی لینی – خانواده
 • مدیریت دولتی – مدیریت تحول
 • شیمی کاربردی
 • زیست فناوری – میکروبی
 • نانو شیمی
 • مهندسی پزشکی – مهندسی فت
 • مهندسی هوا و فضا – سازه های هوایی
 • ریخ هنر ایران اسلامی
 • ریخ هنر جهان اسلام
 • مهندسی مواد – استخراج فلزات
 • نوازندگی موسیقی جهانی
 • مدیریت پروژه و ساخت

 

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران

لیست رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران نیز به طبع بسیاری از رشته های دانشگاهی را خود جای داده و کمی چشم پوشی میتوان گفت شامل همه رشته ها است . لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد تهران چندید رشته وجود دارد که مختصرا چند نمونه آن زیر آمده:

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﻔﺖ
 • ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﺰﻳﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت
 • اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺎﻛﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ورزﺷﻲ
 • ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
 • ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ
 • ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ
 • ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮدى
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤﺮ
 • ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدى
 • ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ- ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ

دیگر موارد موجود لیست بدون کنکور رشته های ارشد دانشگاه آزاد تهران

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران تعداد بسیار زیادی رشته گنجانده شده که البته به تفکیک گروه آزمایشی و همچنین گرایش و دانشگاه هستند . شمال ، جنوب ، شرق و غرب تهران و حتی اطراف تهران دانشگاه های آزاد بسیاری وجود دارد و به طبع رشته های بسیاری آن ها است که چند نمونه دیگر آن به شرح زیر میشد :

 • رﻓﺘﺎرﺣﺮﻛﺘﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رﺳﺎﻧﻪ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان
 • ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
 • ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻴﺰﻳﻚ
 • ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ- ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
 • ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﺳﻲ
 • ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزﺷﻲ
 • ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﻲ
 • ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳﻼﻣﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺳﻴﺴﺘﻢ
 • ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ
 • و بسیاری رشته های دیگر که ادامه به آن اشاره میکنیم

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد کرج

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد کرج نیز شامل تعداد زیادی از رشته های لا میشود و رشته های دیگری نیز ان وجود دارد . لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد کرج میتوان به انتخاب چند نمونه زیر را نام برد :

 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى- اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸﺎورزى
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – زراﻋﺖ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﺎﻟﻮرژى و ﻣﻮاد
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﺪرت و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 • ﻣﺸﺎوره
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ورزﺷﻲ
 • ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 • ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 • ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن عربی
 • ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن روسی
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﺑﺬر
 • ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 • ﺷﻴﻤﻲ تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • شیمی پلیمر
 • شیمی آلی
 • شیمی معدنی
 • شیمی کاربردی
 • زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ
 • ریاضی آنالیز
 • ریاضیات مالی
 • زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ – ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى
 • رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ
 • آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 • ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ

 

لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد مشهد

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد مشهد هم به طبع شامل همه رشته میشود . از آنجا که دانشگاه آزاد شهر مشهد نیاز واحد های فراوانی دارد به طبع رشته های بسیاری برای استعداد های خشان مقطع کارشناسی ارشد دارد . لیست رشته های بدون کنکور ارشد دانشگاه آزاد مشهد رشته های زیر مختصرا جای دارند :

 • آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 • اﻟﻬﻴﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ
 • ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ
 • رﻳﺎﺿﻲ تمام گرایش ها
 • فیزیک تمام گرایش ها
 • شیمی تمام گرایش ها
 • زیست تمام گرایش ها
 • زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ
 • ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 • ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژى ورزﺷﻲ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮق
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی معماری
 • سینما و تدوین فیلم
 • طراحی لس
 • گرافیک
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – زراﻋﺖ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮو
 • مهندسی پزشکی
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ورزش
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻜﺎﺗﺮوﻧﻴﻚ
 • ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزى – ﻋﻠﻮم داﻣﻲ
 • و بسیاری از رشته های دیگر که ما قا به نام بردن همه آنها نیستیم .
چند نکته مهم برای تحصیل دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور

اینکه شرایط تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد مقطع کارشناسی ارشد تنها برای استعدا د های خشان کارشناسی است به این معنی نیست که شما نمیتوانید زمره این دانشجویان شید و این یک کار غیر ممکن است . آینده ای نزدیک نوید آن داده شده که امکان تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد این مقطع فراهم بیاید . شما عزیان میتوانید برای هرگونه مشاوره تحصیلی من ب تحصیل مقطع ارشد بدون کنکور مشاورین ما مرکز مشاوره تحصیلی آویژه تماس حاصل نمایید .

 

 

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

شما می توانید مطالعه مقالات ما این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و صورت نیاز تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران شماره .

لیست رشته های ارشد بدون کنکور دانشگاه آزاد

 

 

    

 

منبع:لینک منبع
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.